INFORMACJE DLA UCZNIÓW VI KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

W naszej klasie językowej, na pewno znajdziesz pozytywną motywację do nauki języków obcych. Wiodącym językiem jest język angielski. Drugi język nauczany od podstaw, to do wyboru: język niemiecki lub język hiszpański. Każda pracownia językowa wyposażona jest w tablicę interaktywną i stały dostęp do internetu. Podczas zajęć korzystamy z oprogramowania multimedialnego, zasobów internetowych, a także programów komputerowych do nauki języka. Uczymy języków poprzez ćwiczenia i konwersacje, ale również poprzez oglądanie filmów i słuchanie piosenek w oryginalnej wersji językowej oraz realizowanie projektów edukacyjnych w języku angielskim. Co roku organizujemy wymianę uczniów ze szkołą w Hiszpanii. Nasi uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Potwierdzeniem efektywności naszych metod pracy jest to, że każdego roku wyniki te są dużo wyższe niż średnia województwa. Ucząc się u nas na pewno rozwiniesz swoje kompetencje językowe w miłej atmosferze i przyjaznych warunkach.

jest dla Ciebie jeśli:
 - lubisz różnorodną aktywność fizyczną  „biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać”,
 - chcesz poznawać różne dyscypliny sportowe,
 - pragniesz zgłębić tajniki zdrowego stylu życia,
 - starasz się zrobić coś dla siebie i innych w zakresie zdrowia, kondycji fizycznej i psychicznej,
 - potrafisz i chcesz organizować imprezy sportowo- rekreacyjne.
Będąc uczniem tej klasy możesz zdobyć szeroką wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci odnaleźć się we współczesnym świecie oraz zadbać o zdrowie własne i Twojej rodziny. W miarę zainteresowań i możliwości będziemy organizować wyjścia na łyżwy, wyjazdy na narty, rajdy turystyczne, wycieczki oraz realizować projekty edukacyjne. Oferujemy poznanie zasad udzielania I pomocy przedmedycznej. Na zajęciach z żywienia nauczysz się zasad zdrowego i racjonalnego odżywiania się. Posiadamy zaplecze edukacyjne w postaci boisk sportowych, bieżni do skoku w dal, sali gimnastycznej, siłowni oraz sprzętu sportowego.
Potwierdzeniem efektywności naszych metod pracy są certyfikaty uzyskane przez szkołę:
 - Śląska Sieć Szkół promujących Zdrowie
 - Szkoła w ruchu

  

ZASADY REKRUTACJI  UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

GIMNAZJUM NR 8 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W KATOWICACH

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

I.a. Terminy składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych:

 - którym ustalono obwód publicznego gimnazjum , przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie.

Termin: od 06 maja 2016 r.
Składane dokumenty:  ZGŁOSZENIE   Pobierz druk zgłoszenia

 

- którzy zamieszkują poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci na wniosek rodzica po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 Termin: od 06 maja do 10 czerwca 2016 r.
Składane dokumenty:  WNIOSEK    Pobierz druk wniosku

b.   Dostarczanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu
Termin: od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r. do godz. 15.00

 

c. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Termin: do 15 lipca 2016 r. do godz. 15.00


d.   Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia
Termin: od 15 lipca do 20 lipca 2016 r. do godz. 15.00


e.   Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum
Termin: 22 lipca 2016 r. do godz. 15.00  

 

II. Kryteria, rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym dla uczniów spoza obwodu szkoły:

§ 1. Kolejność przyjmowania uczniów według sumy zdobytych  punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Punkty przyznajemy za:

1) wynik sprawdzianu po VI klasie – minimalnie 20 pkt - maksymalnie 40 pkt:
a) w części I – wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2,
b) w części II – wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2
2) oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – minimalnie 12 pkt – maksymalnie 30 pkt:
a) ocena z języka polskiego wyrażona w stopniu:
- celującym – 6 pkt;
- bardzo dobrym – 5 pkt;
- dobrym – 4 pkt;
- dostatecznym – 3 pkt;
- dopuszczającym – 2 pkt;
b) ocena z matematyki wyrażona w stopniu:
- celującym – 6 pkt;
- bardzo dobrym – 5 pkt;
- dobrym – 4 pkt;
- dostatecznym – 3 pkt;
- dopuszczającym – 2 pkt;
c) oceny z dwóch wybranych przez dyrektora gimnazjum obowiązkowych zajęć edukacyjnych, innych niż język polski i matematyka, wyrażone w stopniu:
- celującym – 6 pkt;
- bardzo dobrym – 5 pkt;
- dobrym – 4 pkt;
- dostatecznym – 3 pkt;
- dopuszczającym – 2 pkt;
dla każdego z zajęć;
d) ocena z zachowania wyrażona w stopniu – minimum dobry:
- wzorowym – 6 pkt;
- bardzo dobrym – 5 pkt;
- dobrym - 4 pkt;
3) średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej liczona do trzech miejsc po przecinku – stanowi liczbę punktów, minimalnie 3,500 pkt - maksymalnie 6 pkt;
4) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 pkt;
5) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie 13 pkt, w tym:
a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie porozumień:
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt;
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 pkt;
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt;
b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt;
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt;
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt;
c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt;
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt;
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt;
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt;
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt;
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt;
d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt;
- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt;
- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt;
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt;
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt;
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt;
e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w lit a–d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
- międzynarodowym – 4 pkt;
- krajowym – 3 pkt;
- wojewódzkim – 2 pkt;
- powiatowym – 1 pkt;
6) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 2 pkt;
7) wielodzietność rodziny kandydata – 0,1 pkt;
8) niepełnosprawność kandydata – 0,1 pkt;
9) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 0,1 pkt;
10) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 0,1 pkt;
11) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 0,1 pkt;
12) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 0,1 pkt;
13) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 0,1 pkt.

§ 2. 1. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są:

1) w zakresie § 1 pkt 1 – kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu;
2) w zakresie § 1 pkt 2-5 – kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
3) w zakresie § 1 pkt 6 – kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, kopia świadectwa ukończenia danej klasy szkoły podstawowej lub zaświadczenie z organizacji pozarządowej lub innego podmiotu potwierdzające osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej kandydata;
4) w zakresie § 1 pkt 7 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata;
5) w zakresie § 1 pkt 8 – 11 – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn.zm.);
6) w zakresie § 1 pkt 12 – kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
7) w zakresie § 1 pkt 13 – kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz.332 z późn. zm.).
2. Kopie dokumentów wskazanych w ust. 1 poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny kandydata. Przy składaniu kopii ma on obowiązek przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów.

WAŻNE!


Złożenie świadectwa i zaświadczenia OKE jest warunkiem przyjęcia do szkoły!
W przypadku złożenia ww. dokumentów po terminie uczniowie będą zapisani do tych klas, w których są jeszcze wolne miejsca!
Przydział do oddziału o wybranym profilu i do grupy językowej (wybór drugiego języka obcego) oraz grupy  zajęć technicznych odbywać się będzie na podstawie deklaracji na formularzu zgłoszenia bądź wniosku złożonego w terminie. Pozostałe osoby będą przydzielane do oddziałów i grup, w których są jeszcze wolne miejsca.

III. Podstawa prawna: 

Śląskie Kuratorium Oświaty