25 lutego 2019

REKRUTACJA

Pliki do pobrania:

Wniosek o przyjęcie – nabór do LO – pobierz

Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej dla ucznia- pobierz

Informacja – zasady rekrutacji (plik pdf)

Wniosek o rekrutację uzupełniającą – pobierz

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH GIMNAZJÓW
I KLAS ÓSMYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
DO KLASY PIERWSZEJ IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. H. SIENKIEWICZA W KATOWICACH.

□ W roku szkolnym 2019/20 otwieramy dwie klasy integracyjne i dwie ogólnodostępne, dla absolwentów gimnazjum dla absolwentów szkoły podstawowej. Klasa integracyjna przyrodniczo-językowa – z rozszerzeniem języka angielskiego, geografii i biologii oraz klasa ogólnodostępna humanistyczno-społeczna – z rozszerzeniem z języka poskiego, wiedzy o społeczeństwie i historii. Liczebność klasy integracyjnej wynosi maksymalnie 20 uczniów, w tym 3 – 5 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
Przedmioty, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, oprócz obowiązkowych j. polskiego i matematyki, to: j. angielski, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka, geografia (w konfiguracji najkorzystniejszej dla kandydata, tzn. dwie najlepsze oceny spośród wymienionych).
□ Wśród języków nauczanych jako drugi język obcy proponujemy j. hiszpański, j. niemiecki oraz j. rosyjski. Warunkiem utworzenia grupy językowej jest odpowiednia liczba chętnych. Nauka języka angielskiego odbywać się będzie z podziałem na grupy w zależności od stopnia zaawansowania.
□ Do klasy integracyjnej przyjmowani są uczniowie z następującymi rodzajami niepełnosprawności: dysfunkcja narządu ruchu, w tym uczniowie z afazją, dysfunkcja narządu wzroku (niedowidzenie), dysfunkcja narządu słuchu (niedosłyszenie), autyzm, w tym uczniowie z zespołem Aspergera, niepełnosprawność sprzężona.
□ Do klasy integracyjnej nie są przyjmowani uczniowie niewidomi, niesłyszący, z obniżoną normą intelektualną oraz uczniowie, których zachowanie zagraża życiu i bezpieczeństwu własnemu i innych.
Szkoła prowadzi nabór kandydatów zgodnie z zasadami punktacji określonymi w Postanowieniu Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2018 r.
Termin rekrutacji:
□ 13.05 – 25.06.2019 r. – wprowadzanie podań przez Internet; w przypadku, gdy IX LO jest szkołą pierwszego wyboru, składanie wniosków w sekretariacie szkoły codziennie w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00.
□ 21.06 – 25.06.2019 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i po szkole podstawowej (kopie, których zgodność z oryginałem potwierdza szkoła macierzysta).
□ do 15.07.2019 r. – weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (np. wielodzietność, sieroctwo, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).
□ 16.07.2019 r. – ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX LO.
□ od 16.07. do 24.07. 2019 r. – termin potwierdzenia woli uczęszczania do IX LO, czyli dostarczenia oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz dwóch opisanych zdjęć i karty zdrowia.
□ 25.07.2017 r. – ogłoszenie listy uczniów przyjętych do IX LO i podanie informacji o wolnych miejscach.

Terminy rekrutacji uzupełniającej:

□ od 26.07 do 30.07.2019 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
□ do 20.08.2019 r. – weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (np. wielodzietność, sieroctwo, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).
□ 21.08.2019 r. – ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX LO.
□ 21.08 – 29.08.2019 r. – termin potwierdzenia woli uczęszczania do IX LO.
□ do 30.08.2019 r. – ogłoszenie listy uczniów przyjętych do IX LO i podanie informacji o wolnych miejscach.

Tryb odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej:

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do IX LO.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa powyżej.
3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora ZSO 3 odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
5. Dyrektor ZSO 3 rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora ZSO3 służy skarga do sądu administracyjnego.

Wielkość czcionki
Kontrast