25 lutego 2019

REKRUTACJA

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o przyjęcie – nabór do LO

Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej dla ucznia

 

 

 

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH GIMNAZJÓW

 I KLAS ÓSMYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

DO KLASY PIERWSZEJ IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. H. SIENKIEWICZA W KATOWICACH.

 

□ W roku 2019/20 otwieramy dwie klasy integracyjne, jedną po Gimnazjum i jedną po Szkole Podstawowej. Liczebność klasy integracyjnej wynosi maksymalnie 20 uczniów, w tym 3 – 5 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Przedmioty, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (oprócz obowiązkowych j. polskiego i matematyki to: j. angielski, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka, geografia –
w konfiguracji najkorzystniejszej dla kandydata, tzn. dwie najlepsze oceny spośród wymienionych przedmiotów).

 

□ Wśród języków nauczanych jako drugi język obcy proponujemy j. hiszpański oraz j. niemiecki,
j. rosyjski. Warunkiem utworzenia grupy jest odpowiednia liczba chętnych. Nauka języków obcych odbywać się będzie z podziałem na grupy w zależności od stopnia zaawansowania.

 

□ Do klasy integracyjnej przyjmowani są uczniowie z następującym rodzajem niepełnosprawności: dysfunkcja narządu ruchu w tym z afazją, dysfunkcja narządu wzroku (niedowidzenie),  dysfunkcja narządu słuchu (niedosłyszenie), autyzm w tym z zespołem Aspergera, niepełnosprawność sprzężona (połączone wymienione niepełnosprawności).

 

□ Do klasy integracyjnej nie są przyjmowani uczniowie niewidomi, głusi z obniżoną normą intelektualną oraz uczniowie, których zachowanie zagraża życiu i bezpieczeństwu własnemu i innych.

 

 

Szkoła prowadzi nabór kandydatów zgodnie z zasadami punktacji określonymi w Postanowieniu Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2018 r.

Termin rekrutacji:

□ 13.05 – 25.06.2019 r. – wprowadzanie podań przez Internet; w przypadku, gdy IX LO jest szkołą pierwszego wyboru, składanie wniosków w sekretariacie szkoły codziennie w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00

□ 21.06 – 25.06.2019 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i po szkole podstawowej (kopie, których zgodność z oryginałem potwierdza szkoła macierzysta).

□ do 15.07.2019 r. – weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym (np. wielodzietność, sieroctwo, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).

□ 16.07.2019 r. – ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do IX LO.

 

□ od 16.07. do 24.07. 2019 r. – termin potwierdzenia woli uczęszczania do IX LO, czyli dostarczenia oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego  oraz dwóch opisanych zdjęć i karty zdrowia.

□ 25.07.2017 r. – ogłoszenie listy uczniów przyjętych do IX LO i podanie informacji o wolnych miejscach

 

Terminy rekrutacji uzupełniającej:

□ od 26.07 do 30.07.2019 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

□ do 20.08.2019 r. – weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (np. wielodzietność, sieroctwo, orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego).

□ 21.08.2019 r. – ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX LO.

□ 21.08 – 29.08.2019 r. –  termin potwierdzenia woli uczęszczania do IX LO.

□ do 30.08.2019 r. – ogłoszenie listy uczniów przyjętych do IX LO i podanie informacji
o wolnych miejscach.

 

Tryb odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej:

  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do IX LO.
  2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa powyżej.
  3. uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższa liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
    w postępowaniu rekrutacyjnym.
  4. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora ZSO 3 odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  5. Dyrektor ZSO 3 rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
    o którym mowa w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora ZSO3 służy skarga do sądu administracyjnego.

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szkole podstawowej
i szczególne osiągnięcia ucznia są następujące:

Klasa/język Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty Zasady przyznawania punktów max
1a j.polski Za każdy z przedmiotów maks. 19 pkt wg zasady:

Za celujący 20 pkt

Za bardzo dobry 16 pkt

Za dobry 12 pkt

Za dostateczny 8 pkt

Za dopuszczający 2 pkt

100 pkt
Matematyka
I wybrane zajęcia edukacyjne
II wybrane zajęcia edukacyjne
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 punktów
Udział w zawodach wiedzy różnego typu wymienionych w Rozp. MEN z dn. 24.11.2015 r. (Dz. U. z 2015, poz. 1942) maks. 10 pkt za jeden tytuł; w przypadku więcej niż jednego osiągnięcia maksymalnie 13 pkt.
Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza 2 punkty
Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Sposób przeliczenia określony w Rozp. MEN z dn. 24.11.2015 r. (Dz.U. z 2015, poz. 1942), § 10
W przypadku następujących przedmiotów: j. polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze – wynik przedstawiony w procentach z mnoży się przez 0,2;

W przypadku j. obcego nowożytnego na poziomie podstawowym wynik mnoży się przez 0,08,

W przypadku j. obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym wynik mnoży się przez 0,12.

 

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły telefonicznie (32 254 67 30), osobiście
w godzinach pracy (8.00 – 15.00) lub za pomocą poczty elektronicznej:

sekretariat@zso3.katowice.pl

http://zso3.katowice.pl/lo9/index.html

www.facebook.com/pages/IX-LO-z-Oddziałami-Integracyjnymi-im-Henryka-Sienkiewicza-w-Katowicach/306706292805259

Wielkość czcionki
Kontrast